Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec

     Podľa ustanovenia §10 zákona o energetike (zákon č. 656/2004 Zb.z.) je SSE, a.s. zo zákona oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

 

     Podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

     a)  zriadovať stavby, konštrukcie a skládky,

     b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,

     c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,

     d)  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

     e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

     f) vykonávať akékoľvek činnosti orozujúce elektronické vedenia.

Zoznam aktualít

OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení Územného rozhodnutia "Realizácia optických sietí klaster Vn-1, Veľká nad Ipľom,obec: Trenč,Jelšovec,Panické Dravce
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Územný plán mesta Lučenec-zmeny a doplnky č.34
VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2018
INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov
UPOZORNENIE- Ochrana pred požiarmi
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR Upozornenie na dodržanie kontroly a čistenia komínov
Zaburenenie pozemkov-UPOZORNENIE
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec-OZNAM