Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec

     Podľa ustanovenia §10 zákona o energetike (zákon č. 656/2004 Zb.z.) je SSE, a.s. zo zákona oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

 

     Podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

     a)  zriadovať stavby, konštrukcie a skládky,

     b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,

     c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,

     d)  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

     e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

     f) vykonávať akékoľvek činnosti orozujúce elektronické vedenia.

Zoznam aktualít

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov a predsedu BBSK
Opatrenie počas vykurovacieho obdobia
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC - Informovanosť občanov o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných povinností pri chove HZ v roku 2017
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2017
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR Upozornenie na dodržanie kontroly a čistenia komínov
UPOZORNENIE pre účastníkov cestnej premávky
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
1