Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry


Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
18/29/50j/20 Poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
4120.89 €
Dodatok č.5 k Zmluve č.292013 Poskytnutie audítorskej činnosti D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
17/29/012/43 Podmienky vykonávania činnosti podľa §12 zák.č.417/2013 Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
17/29/010/50 Podmienky vykonávania činnosti podľa §10 zák.č.417/2013 Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
16112017/2 Zníženie energetickej náročnosti budovy kult.domu v Pan.Dravciach COSTRUO spol. s r.o.
149026.28 €
Dodatok č.1 k Zmluve č.981601 Úprava cien Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
1/2017 Kúpna zmluva Predaj obecného pozemku Obec Panické Dravce
1.00 €
10/2017 Dodanie a montáž hracích prvkov detského ihriska DELIVER DOORS, s.r.o
5419.60 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.22/09/2016 Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie SVOMA s.r.o
1232.33 €
29022016 Zhotovenie stavby: Úprava verejných priestranstiev v obci Panické Dravce COSTRUO spol. s r.o.
34404.00 €
87/POD-48/17 Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie na realizáciu projektu Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
392/2017/ODDF Poskytnutie finančnej dotácie na základe VZN č.25/2014 BBSK Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
1/2017 Zmluva o dielo Revitalizácia existujúcich verejných priestranstiev v obci Panické Dravce PERFECT GARDEN s.r.o
5260.03 €
VO-1-2017 Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
č.29/2017/§54-CnTP-A3 Dohoda o poskytovaní fin.príspevku na podporu vytvárania prac.miest pre UoZ/ZUoZ Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
9042.50 €
2028280742 dodatok č.1 Magio Internet L-ADSL Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2028280742 Magio Internet L-ADSL Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
16/29/012/65 zabezpečenie výkonu menších obecných sližieb Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Dodatok č.4 k Zmluve č.292013 Poskytnutie audítorskej činnosti D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
18316 Zabezpečenie mobilného výkupu papiera a jedlých olejov Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
991601 zabezpečenie zberu vyseparovaných zložiek:papier.sklo,plast,kov Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
981601 Komplexný výkon zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
ZLP-2016-0808-miniDCOM+ Služby aplikačných modulov IS DCOM DEUS
0.00 €
22/09/2016 Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie SVOMA s.r.o
8058.12 €
č.03 k zmluve č.9100101098 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
č.02 k zmluve č.9100101318 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
VP/16/02501/001 Udelenie súhlasu licencie používateľovi hud.diel SOZA
80.00 €
VO-1-2016 Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
9001765188 Dodávka elektrickej energie Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
SGE 1106201522 Zmluva o odpadoch podľa §59 ods.2 zákona 79/2015 ENVI-PAK a.s
0.00 €
25 16 01 Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
2016 predaj potravinárskych výrobkov Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
U2115/2016 Poskytnutie licencie k aplikačnému program.systému URBIS MADE spol.s r.o.
1.00 €
15/29/054/81 poskykytnutie finanč.príspevku pre UoZ podľa §54 zák.5/2004 o službách zamestn. Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
4110.08 €
16/29/052/3 Zabezp.podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS podľa §52 zákona 5/2004 Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
3065.76 €
1/2016 Projekt pre realizáciu stavby: Úprava verejných priestranstiev v obci Panické Dravce PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
400.00 €
Dodatok č.3 k Zmluve č.292013 Poskytnutie audítorskej činnosti D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
15/29/010/36 Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
15/29/012/17 zabezpečenie výkonu menších obecných sližieb Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
2/2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Ing.Zoltán Lukáč inžiniersko-projektová kancelaria
4608.00 €
č. 1/2015 KI prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV ČOV-KA s.r.o
130.00 €
021501 Odvoz a uskl.odpadu BRKO zo ŠJ pri MŠ Brantner Gemer s.r.o
80.00 €
041402 Odvoz a uskl.odpadu BRKO zo ŠJ pri MŠ Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
19/2015 vykonávanie MOS pre obec Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
2015 nákup potravín pre MŠ CBA s.r.o
0.00 €
E10919722 zmena užívateľa Orange Slovensko,a.s.
0.00 €
2015 nákup potravín pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
292013 auditorské služby D.E.A. AUDIT s.r.o.
0.00 €
292013 auditorské služby D.E.A. AUDIT s.r.o.
0.00 €
CP/14/02501/001 použitie hudobných diel - súhlas SOZA
0.00 €
97/2014 vykonanie asfaltovacích prác Megatron Best s.r.o.
500.00 €
72/2014 vykonanie asfaltovacích prác Megatron Best s.r.o.
1500.00 €
58/2014 vykonanie asfaltovacích prác Megatron Best s.r.o.
5160.00 €
2/2014 Mäso ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
1/2014 Potraviny ŠJ CBA s.r.o
0.00 €
21/2014 jedálny kupon LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
20/214 jedálny kupon LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
4509000063 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
369.00 €
292013_2012 Vykonanie Auditu účtovnej závierky D.E.A. AUDIT s.r.o.
390.00 €
18/13/BCT OTP počas skúšobnej prev. ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
0.00 €
130/2013 vymedzenie práv a povinností pri vyhotovovaní posudkov FO s ŤZP Ekmed s.r.o.
15.93 €
6744348 SIM karta s prid. t.č. SODEXO PASS SR, s.r.o.
0.00 €
94/2013 odchyt a umiestnenie túlavých zvierat Regionálne centrum Slobody zvierat
0.00 €
75/2013 Pamätná tabuľa KEART Kobol Emil
696.00 €
202013 Vykonanie Auditu Projektu " Výstavba kanalizácie a ČOV Panické Dravce" D.E.A. AUDIT s.r.o.
3278.00 €
9905583634 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1606/2011/IS Nový termín ukončenie výstavby: 3/2013 COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
1484600.69 €
58/2013 Zber použitého šatstva Ján Botto
0.00 €
5204023 VO Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204005 požiar.zbroj. Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204019 ms Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204012 kult.dom Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204010 ver.osv. Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204017 dom smutku Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5309401 ČOV a kanal. Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5307857 ČOV Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
9905578082 Zriadiť pripojenie k sieti Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
0109001460 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
456.21 €
286/2012/UZ Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
992/2012/UZ Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
35000.00 €
BBRSC/02527/2012 LC Prenájom nehnuteľnosti - časty telesa cesty/realizácia stavby Kanalizácia a ČOV v obci Panické Dravce/ Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
1406.42 €
1606/2011/IS Kanalizácia COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
1898546.20 €
5309401 Identifikácia a špecifikácia odberného miesta Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5309401 - 1 Služobný príkaz Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5309401 Dodávka silovej elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
120.00 €
01 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
1758/2012/D Dohoda Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
992/2012/UZ Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
21000.00 €
286/2012/UZ Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
725000.00 €
1292012 Zabezpečenie komunálnych služieb Brantner Gemer s.r.o
49170.00 €
1242012 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
0109001085 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
269.66 €
P22202012060020 Pripojenie odberateľa do DS Stredoslovenská energetika, a.s.
331.48 €

Faktúry za rok 2012

pdf Zoznam dodávateľských faktúr za mesiac január 2012
pdf Zoznam dodávateľských faktúr za mesiac február 2012
pdf Zoznam dodávateľských faktúr za mesiac marec 2012
pdf Zoznam dodávateľských faktúr za mesiac apríl 2012
pdf Zoznam dodávateľských faktúr za mesiac máj 2012

Faktúry za rok 2011

pdf odvoz a uskladnenenie odpadu
pdf Orange služobný mobyl
pdf obecné noviny
pdf elektrika COV
pdf elektrika obec
pdf SPP zemný plyn MŠ
pdf SPP zemný plyn Obec
pdf CBA, potraviny pre ŠJ
pdf T Com pevná linka - internet
pdf preprava SAD
pdf kamenné drvivo, preprava
pdf odvoz a uskladnenenie odpadu
pdf služobný mobyl
pdf noviny
pdf pomôcky pre MŠ
pdf publikácia Almanach
pdf HUSK FA občerstvenie
pdf HUSK FA ozvučenie
pdf HUSK FA Pro KAlond.
pdf HUSK FA Pro Office
pdf HUSK FA Pro Office
pdf HUSK FA reg.rekl. agentúra
pdf HUSK FA tlmočenie
pdf T Com pevná linka - internet
pdf SPP zemný plyn MŠ
pdf SPP zemný plyn Obec
pdf elektrika obec
pdf elektrika COV
pdf pakran ŠJ - potraviny
pdf CBA, potraviny pre ŠJ
pdf štrkopiesok
pdf odvoz a uskladnenenie odpadu
pdf preprava SAD
pdf aktualizácia programu KEO
pdf iris MSN pre ŠJ
pdf odvoz a uskladnenenie odpadu
pdf Orange služobný mobyl
pdf odvoz a uskladnenenie odpadu
pdf kanalizácia, ČOV
pdf kanalizácia, ČOV
pdf faktúra za el. energ.
pdf CBA, potraviny pre ŠJ
pdf elektrika
pdf elektrika COV
pdf elektrika obec
pdf el. obec
pdf Gastro Pass
pdf keo aktualizácia
pdf keo koncor.uzávierka
pdf keo aktualizácia
pdf Bins kuka nádoby
pdf Orange služobný mobyl
pdf Pakran ŠJ - potraviny
pdf Pekáreň ŠJ potraviny
pdf Petit Press inzercia
pdf SPP zemný plyn Obec
pdf SPP zemný plyn MŠ
pdf SAD LC prepravné
pdf SOZA
pdf SPP zemný plyn MŠ
pdf SPP zemný plyn Obec
pdf Supravia šj potraviny
pdf T Com pevná linka - internet
pdf T Com pevná linka - internet
pdf Fa za elektriku
pdf Pro Kalondiensis
pdf BioCompact ČOV
pdf PPLA s.r.o VO kanalizácia
pdf Ekostavba kanlizácia a ČOV
pdf Pro Kalondiensis PM
pdf Proxima kanalizácia a ČOV
pdf elektrika nedoplatok