Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE

                Obec Panické Dravce, Obecný úrad – starosta obce

 

 

                                U p o z o r n e n i e

  

 

 

Na základe uzatvorených zmlúv podľa § 23 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných kanalizáciách upozorňujeme občanov na dodržanie čl. 5

                                   

                                                             Čl. 5

 

    Vlastník verejnej kanalizácie je oprávnený požadovať od producenta odpadových vôd zmluvnú pokutu podľa § 25 ods. 3) zákona č. 442/2002 Z. z. . Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je:

a)      vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, alebo v rozpore s takouto zmluvou,

b)      vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom

      verejnej kanalizácie.

Do verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať :

-          tuhý komunálny odpad, popol

-          hrubé mechanické nečistoty anorganické a organické, textílie, plasty, guma /napr. handry, dámske hygienické vložky, prezervatívy, fólie/

-          horľavé a výbušné látky, minerálne oleje, organické rozpúšťadlá, farby a riedidlá

-          dezinfekčné prostriedky a saponáty vo vyšších množstvách

-          kal zo žúmp a septikov

-          toxické látky / jedy a chemikálie /

-          infekčne kontaminované vody a odpady

-          iné kvapalné odpady

Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka vlastníkovi verejnej kanalizácie.

 

Z dôvodu nedodržania týchto podmienok došlo k zvýšeniu nákladov v čistiacom procese na

ČOV, čo prináša značné straty v prevádzkovaní verejnej kanalizácie v našej obci.

 

 

 

 

 

Panické Dravce 24.09.2015

 

                                     

                                                                                           Atilla    P a p p

                                                                                             starosta obce

Zoznam aktualít

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov a predsedu BBSK
Opatrenie počas vykurovacieho obdobia
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC - Informovanosť občanov o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných povinností pri chove HZ v roku 2017
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2017
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR Upozornenie na dodržanie kontroly a čistenia komínov
UPOZORNENIE pre účastníkov cestnej premávky
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
1