Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec

     Podľa ustanovenia §10 zákona o energetike (zákon č. 656/2004 Zb.z.) je SSE, a.s. zo zákona oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

 

     Podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

     a)  zriadovať stavby, konštrukcie a skládky,

     b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,

     c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,

     d)  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

     e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

     f) vykonávať akékoľvek činnosti orozujúce elektronické vedenia.

Zoznam aktualít

POZVÁNKA na "Deň obce 2018"
VO-Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní KANALIZÁCIA-časť zberača AC
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec-OZNAM
Zaburenenie pozemkov-UPOZORNENIE
Ochrana životného prostredia -DEŇ ZEME
Okresný úrad Lučenec-odbor krízového riadenia PROPAGÁCIA DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY
OZNÁMENIE-Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
UPOZORNENIE- Ochrana pred požiarmi