Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Filantrop n.o.
0.00 €
Poskytovanie telekomunikačných služieb - internet Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Poskytovanie telekomunikačných služieb - MŠ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Telekomunikačné služby - OcÚ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Umiestnenie kontajnera na zber použitých textílií, odevov a obuvi Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: HUMANA People to People Slovakia o. z.
0.00 €
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Dohoda o poskytovaní fin.príspevku na podporu vytvárania prac.miest pre UoZ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - autobusová zastávka Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
200.00 €
poskytovanie finanč.príspevku na poskytovanie sociálnej služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Filantrop n.o.
90.00 €
predaj potravinárskych výrobkov Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
Vytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu"Praxou k zamestnaniu" podľa §54 ods.1 písm.a zákona č.5/2004 Z.z. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
6063.72 €
Úprava cien za poskytnuté služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ENVI-PAK a.s
0.00 €
Výkon technického dozora-dobudovanie splaškovej kanalizácie "AC" -časť Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Proxima
840.00 €
Kanalizácia-časť zberač AC-dobudovanie splaškovej kanalizácie Pan.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SVOMA s.r.o
40798.08 €
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle §77 zík.448/2018 Z.z. o soc.službách Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Filantrop n.o.
0.00 €
Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
Odchyt túlavých psov v k.ú Pan.Dravce a a umiestnenie do karant.stanice Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: OZ Šťastné labky
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
4120.89 €
Poskytnutie audítorskej činnosti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
Podmienky vykonávania činnosti podľa §12 zák.č.417/2013 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Podmienky vykonávania činnosti podľa §10 zák.č.417/2013 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy kult.domu v Pan.Dravciach Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COSTRUO spol. s r.o.
149026.28 €
Úprava cien Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Predaj obecného pozemku Odb.: Imrich Kučera a Zuzana Kučerová
Dod.: Obec Panické Dravce
1.00 €
Dodanie a montáž hracích prvkov detského ihriska Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: DELIVER DOORS, s.r.o
5419.60 €
Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SVOMA s.r.o
1232.33 €
Zhotovenie stavby: Úprava verejných priestranstiev v obci Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COSTRUO spol. s r.o.
34404.00 €
Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie na realizáciu projektu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na základe VZN č.25/2014 BBSK Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
Revitalizácia existujúcich verejných priestranstiev v obci Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: PERFECT GARDEN s.r.o
5260.03 €
Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
Dohoda o poskytovaní fin.príspevku na podporu vytvárania prac.miest pre UoZ/ZUoZ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
9042.50 €
Magio Internet L-ADSL Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Magio Internet L-ADSL Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
zabezpečenie výkonu menších obecných sližieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Poskytnutie audítorskej činnosti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
Zabezpečenie mobilného výkupu papiera a jedlých olejov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
zabezpečenie zberu vyseparovaných zložiek:papier.sklo,plast,kov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Komplexný výkon zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Služby aplikačných modulov IS DCOM Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: DEUS
0.00 €
Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SVOMA s.r.o
8058.12 €
Zmluva o dodávke plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Udelenie súhlasu licencie používateľovi hud.diel Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SOZA
80.00 €
Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Zmluva o odpadoch podľa §59 ods.2 zákona 79/2015 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ENVI-PAK a.s
0.00 €
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
predaj potravinárskych výrobkov Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
Poskytnutie licencie k aplikačnému program.systému URBIS Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MADE spol.s r.o.
1.00 €
poskykytnutie finanč.príspevku pre UoZ podľa §54 zák.5/2004 o službách zamestn. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
4110.08 €
Zabezp.podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS podľa §52 zákona 5/2004 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
3065.76 €
Projekt pre realizáciu stavby: Úprava verejných priestranstiev v obci Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
400.00 €
Poskytnutie audítorskej činnosti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
zabezpečenie výkonu menších obecných sližieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Zoltán Lukáč inžiniersko-projektová kancelaria
4608.00 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ČOV-KA s.r.o
130.00 €
Odvoz a uskl.odpadu BRKO zo ŠJ pri MŠ Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
80.00 €
Odvoz a uskl.odpadu BRKO zo ŠJ pri MŠ Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
vykonávanie MOS pre obec Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
nákup potravín pre MŠ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: CBA s.r.o
0.00 €
zmena užívateľa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
0.00 €
nákup potravín pre MŠ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
auditorské služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
0.00 €
auditorské služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
0.00 €
použitie hudobných diel - súhlas Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SOZA
0.00 €
vykonanie asfaltovacích prác Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Megatron Best s.r.o.
500.00 €
vykonanie asfaltovacích prác Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Megatron Best s.r.o.
1500.00 €
vykonanie asfaltovacích prác Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Megatron Best s.r.o.
5160.00 €
Mäso ŠJ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: CBA s.r.o
0.00 €
jedálny kupon Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
jedálny kupon Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
369.00 €
Vykonanie Auditu účtovnej závierky Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
390.00 €
OTP počas skúšobnej prev. ČOV Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: BioCompacT spol. s.r.o.
0.00 €
vymedzenie práv a povinností pri vyhotovovaní posudkov FO s ŤZP Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ekmed s.r.o.
15.93 €
SIM karta s prid. t.č. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SODEXO PASS SR, s.r.o.
0.00 €
odchyt a umiestnenie túlavých zvierat Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat
0.00 €
Pamätná tabuľa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KEART Kobol Emil
696.00 €
Vykonanie Auditu Projektu " Výstavba kanalizácie a ČOV Panické Dravce" Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
3278.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Nový termín ukončenie výstavby: 3/2013 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
1484600.69 €
Zber použitého šatstva Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ján Botto
0.00 €
VO Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
požiar.zbroj. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
ms Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
kult.dom Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
ver.osv. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
dom smutku Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
ČOV a kanal. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
ČOV Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Zriadiť pripojenie k sieti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
456.21 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
35000.00 €
Prenájom nehnuteľnosti - časty telesa cesty/realizácia stavby Kanalizácia a ČOV v obci Panické Dravce/ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
1406.42 €
Kanalizácia Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
1898546.20 €
Identifikácia a špecifikácia odberného miesta Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Služobný príkaz Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Dodávka silovej elektriny Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
120.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dohoda Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
21000.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
725000.00 €
Zabezpečenie komunálnych služieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
49170.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
269.66 €
Pripojenie odberateľa do DS Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
331.48 €

Objednávky za rok 2012

pdf objednávka webovej stránky

Objednávky za rok 2011

pdf objednávka na kukanádoby
pdf vypracovanie koncoroč. uzávierky
pdf zmena projektu obj.zrušená
pdf kamenné drvivo
pdf projekt HUSK PC, office, tlačiareň
pdf projekt HUSK fotoaparát
pdf projekt HUSK informačná tabuľa
pdf projekt HUSK občerst. úvodná konf.
pdf projekt HUSK ozvučenie a prev.tlm.apar. na UK
pdf projekt HUSK tlmočenie na UK
pdf štrkopiesok
pdf iris MSN